چگونه میتوان حین اسباب کشی از وسایل گرانبها مراقبت کرد؟